Избори 2024
Писателят Добри Божилов е кандидат с:
Бюлетина 4, Преференция 117 - за Европейския парламент
Бюлетина 4 - за НС
Коалиция "Ние, Гражданите"

Тотално неадекватни: В ЕС внасят гласуване за "ден на оптимизма"... Борим вируса и фалита с резолюции...

"Заветът"  от Добри Божилов
Предложение за резолюция на Европейския парламент относно Европейски ден на оптимизма
Европейският парламент,
– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,
А. като има предвид, че оптимизмът е една измерима икономическа категория с пряко въздействие върху общата икономическа активност; като има предвид, че според изследвания на Световната здравна организация (СЗО) депресията и тревожните разстройства струват на световната икономика един милиард щатски долара годишно;
Б. като има предвид, че според проучвания на СЗО до 2030 г. депресията ще се превърне в най-разпространеното заболяване в света; като има предвид, че броят на хората с депресия и тревожни разстройства нараства драстично всяка година, от 416 милиона диагностицирани през 1990 г. до 615 милиона през 2013 г.; като има предвид, че според констатациите оптимистичният начин на мислене се свързва с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, а насърчаването на оптимизма и намаляването на песимизма може да бъде от съществено значение по отношение на превантивните здравни грижи;
1. призовава Комисията да определи 27 май за „Европейски ден на оптимизма“, чиято основна цел би била да насърчава оптимизма като средство за създаване на по-добър социален климат, по-здравословен начин на живот и цялостен просперитет и благосъстояние.

Повече тук:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0127_BG.html