Adsense-top

Плащаме високи цени за БИОпродукти, а Сметна палата алармира за неадекватен контрол върху тях

Одит на Сметната палата за "Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти" за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2017 г. установява, че контролът у нас не защитава добре интересите на потребителите.
Органите, осъществяващи контрол над производството, преработката и търговията с биохрани и продукти са министерство на земеделието с междуведомствена консултативна комисия по биологично производство и дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство" в МЗХГ, а Българската агенция по безопасност на храните - БАБХ осъществява контрола в търговската мрежа.
Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен, тъй като липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни.
Друга констатация на сметната палата е, че БАБХ не контролира заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липса на нормативна регламентация. 
Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло.
Процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен, тъй като издаването на разрешенията за контролна дейност през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури.
Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи.
Базата данни на лицата, осъществяващи контрол за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. 
Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци и преработватели) от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от Българската агенция по безопасност на храните.
Надзорът върху контролиращите лица не е ефективен, тъй като надзорните проверки не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол;
Надзорът е нормативно ограничен само в рамките на до един процент от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор.
Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията.
Не са упражнени правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби при наличие на основания за това, което поражда рискове в търговската мрежа да бъдат реализирани храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство.
Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване.
Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.
Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.
В процеса на обсъждане на настоящия доклад от страна на МЗХГ са предприети мерки за отстраняване на установените пропуски и актуализация на нормативната уредба и вътрешните правила и процедури.

Източник: News.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...