Adsense-top

Държавата за пореден път отмени електронното здравеопазване, което щеше да намали кражбите... Вместо това ще ни вдига вноските...

За пореден път, властта отмени старта на електронното здравеопазване, което щеше да ограничи голяма част от злоупотребите в болниците и в здравеопазването като цяло.
Сега поводът е "констатирани нередности" в търга за изграждане на системата.
Т.е. начинът отново да няма е-здраве е ясен - чиновниците умишлено правят калпав търг, някой го обжалва, и търг няма. Няма и система.
В края на август от министерството пуснаха първия етап на поръчката за "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща пет обособени позиции. Прогнозната стойност на първия етап е 4 125 000 лв. без ДДС.
Изграждането на системата с всичките ѝ компоненти трябва да е факт до края на 2019 година. Първият етап на поръчката включваше създаването на най-малко 35 електронни регистъра за нуждите на здравната система, изграждането на здравно-информационен портал, който ще е входна точка за потребителите до различните компоненти на здравно-информационната система, включително до пациентските досиета. А също и пускането на електронна рецепта и направление, надграждане на електронното пациентско досие и пускането на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Министерството само е установило нередности и е решило да прекрати процедурата преди да изчака произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополният орган беше сезиран в средата на месеца от IT компания - "Стемо" ООД, които също настояваха да се спре процедурата. КЗК още не е излязла с решение, но ведомството сами спират процедурата. Преди това здравното министерство имаше и среща с фирми, заинтересовани към поръчката.
Като мотиви за прекратяването на поръчката от министерството посочват, че 14-дневният срок за отстраняване на допуснатите пропуски е изтърван и поради това поръчката се спира на основание установени нарушения при откриването ѝ, които не могат да бъдат отстранени без това да промени първоначалните условия. При обявяването на търга не е посочено, че показател "Техническа оценка" с тежест 60% се определя от два показателя, както и не е посочено наименованието и тежестта на тези показатели. Така на практика участниците в поръчката нямат яснота за начина, по който се формира крайната оценка на техническите параметри.
Едно от изискванията към участниците по две от обособените позиции на поръчката пък не отговаря на предмета на техническите задания. В документацията за участие по всички обособени позиции е било поставено изискване към фирмите да разполагат с ключов експерт, който да притежава допълнителна професионална квалификация в платформа за статистика и анализ, както и да е участвал в проект като такъв експерт, което не съответствало на техническите задания и поради това е в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...