Adsense-top

Изтече тайния план на ГЕРБ за подмяна на българското население с мигранти

Българската социалистическа партия изпрати до медиите откъс от Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. - изготвена от ГЕРБ.
В документа се вижда,че ГЕРБ имат план да подменят българското коренно население с мигранти от третите страни:
"- превръщане на миграцията и мобилността в позитивни фактори за развитие в икономически и демографски план;
- успешно интегриране в българското общество на лицата, получили
международна закрила и ефективното използване на техния потенциал за
социално-икономическото развитие на страната;
- превенция и ефективно противодействие на незаконната миграция и
трафика на хора.
2. Принципи на миграционната политика
Политиката на Република България в областта на миграцията,
интеграцията и убежището се основава на националните интереси и на
съгласувания подход на държавите-членки и институциите на ЕС и принципите
на международното право.
а) Законност и защита на човешките права
В съответствие със законово установените норми, с принципите на
международното право, произтичащи от правото на Организацията на
обединените нации (ООН) и ЕС и с установените международни стандарти за
защита на правата на човека.
б) Координация и партньорство
Междуинституционално, с местната власт, със социалните партньори, с
академичната общност, с международните и неправителствените организации;
в) Прозрачност
Активна политика за повишаване на информираността на гражданското
общество относно значението на националната миграционна политика за
просперитета и развитието на Република България. Провеждане на целенасочени
кампании за подобряване на климата на културно разнообразие и за борба с
ксенофобията;
"
Източник: Кросс

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...