Adsense-top

За първи път от 1934 г. крадат площ от Природен парк "Витоша". Еколозите мълчат!

Българинът започва да подозира, че държавата иска да го изклати. И винаги опасенията му се оказват точни. 
Последният случай е приетата от МС на 28 декември промяна за Банско.
Всъщност не - това е предпоследният случай!
Защото българите, напълно ошашавени по Нова година от 
6-те убити в една къща (без да става дума за кучето),
проспахме последното си клатене ! А то е публикувано в самия Държавен вестник, навръх Нова година - в брой № 1 от 2 януари
Даже всезнаещият Гугъл няма да ти разкаже за него, защото никой нито цитира, нито търси този случай. Потърси 
Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“
и ще се убедиш сама.
Изметът, който ни управлява, вече ни влиза направо с бутонките! 
Защото кой чете Държавен вестник по Нова година? 
А след месец дърветата ще бъдат законно изсечени, и в парцелите тихо ще нагазят инвеститори. Може и от чужбина, разбира се.
Изпращам ти долу целия текст на Заповедта на МОСВ - така, както съм я копирал от "ДАКСИ-компютърният Държавен вестник". В нея се казва:
"Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“
чрез изключване на поземлени имоти ........ поради липса на изискуемите качества на имотите за продължаване на включването им в границите на защитената територия.
Значи цели 84 години тези 10 декара са имали изискуемите качества, но вече ги нямат, така ли? Едното място - 68134.2095.640 с площ 7,932 дка
и другото - 68134.2096.391 с площ 2,458 дка по КККР на гр. София,
Тъй като времето за обжалване катастрофално наближава, моля те да ми пишеш утре дали изпратеното те интересува. Ако не - спешно ще опитам да го изпратя другаде.
На основание чл. 38, ал. 5, чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 41, т. 3 и чл. 42, ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и проведена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) процедура по глава трета от ЗЗТ за намаляване и увеличаване площта на Природен парк „Витоша“ по повод постъпили в МОСВ предложения от сдружение „Геофорум Витоша“ с вх. № 26-00-2123 от 30.08.2005 г., както и предложения от Асоциацията на парковете в България и от междуведомствената комисия, определена със Заповед № РД-700 от 9.06.2003 г. на министъра на околната среда и водите, във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4144 от 4.04.2017 г. на петчленен състав на ВАС, с което е потвърдено Решение № 9236 от 27.07.2016 г. на тричленен състав на ВАС за отмяна на Решение № 19 от 31.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което са отхвърлени предложенията за увеличаване и намаляване площта на Природен парк (ПП) „Витоша“ по отношение на поземлени имоти 68134.2095.640 и 68134.2096.391 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София:
1. Намалявам с 10,390 дка площта на Природен парк „Витоша“, обявен за народен парк с Постановление № ІІІа 15422 от 27.10.1934 г. на министъра на народното стопанство (ДВ, бр. 178 от 1934 г.) и ПМС № 62 от 1.08.1952 г., разширен със Заповед № 1075 от 23.11.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 101 от 1981 г.) и Заповед № 82 от 8.02.1991 г. на МОС (ДВ, бр. 24 от 1991 г.). Със Заповед № РД-349 от 14.07.2000 г. на МОСВ (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) Народен парк „Витоша“ е прекатегоризиран в природен парк, допълнена със Заповед № РД-179 от 1.03.2004 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 27 от 2004 г.) чрез изключване на поземлени имоти 68134.2095.640 с площ 7,932 дка и 68134.2096.391 с площ 2,458 дка по КККР на гр. София, поради липса на изискуемите качества на имотите за продължаване на включването им в границите на защитената територия. Съгласно мотивите в Решение № 9236 от 27.07.2016 г. на тричленен състав на ВАС, потвърдено с Решение № 4144 от 4.04.2017 г. на петчленен състав на ВАС, имотите не отговарят на изискванията за защитена територия, не представляват продължение на естествени екосистеми, нямат характерни ландшафти и обекти на неживата природа.
2. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – София, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в границите на защитената територия в КККР за землището на гр. София, община Столична, област София-град.
Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Димов
9714
"Дакси™ - компютърният Държавен вестник, Дакси-България ЕООД
Парцелът е сивото петно, долу.
Парцелът е на снимката долу по средата, до оранжевото човече.

Люба Кулезич.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...