Adsense-top

Българската Темида. Гражданинът може да наруши закона, но съдът може да го разруши!

На 14.11.2017 г. гражданинът Георги Георгиев подава заявление за достъп до обществена информация в СГС. Заявлението е с вх.№18/14.11.2017 г. С това заявление Георги Георгиев се интересува от информация за две търговски дела в СГС- №5701 и №5702 по описа на СГС за 2014 г.
Гражданинът иска най-елементарна информация - кога са образувани, кои са страните, с какви актове са приключили и кои са били съдии докладчици по тях. Всеки запознат с администрирането на съдилищата в България ще каже, че подобно заявление не е необходимо, тъй като тази информация съдебната администрация публикува задължително в електронен вид. Да, ама не, както казваше един известен български журналист. В сайта на СГС няма никаква информация за посочените две търговски дела. И именно защото тя липсва Георги Георгиев подава въпросното заявление за достъп до обществена информация.
 Как реагира СГС на подаденото заявление?
Съдебен помощник Николай Димитров отказва достъп до исканата информация като заявява следното:
„С оглед на конституционната роля на съда - да разрешава правни спорове между две страни, достъпът до създаваната от него информация е подчинен на специален режим, съобразен с правата на страните по делото. Именно поради това приложим в случая е редът, предвиден в Правилника, който изключва този, предвиден в Закона за достъп до обществена информация“.
Въпросният правилник е Правилник за администрацията в съдилищата, а основанието което цитира съдебния помощник е чл.77 ПАС – КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ. Чрез съдебния помощник Правилник побеждава Закон…. И все пак съдебният помощник е посочил електронен адрес в страница на ВСС, където се съхраняват протоколите от избор на съдия докладчик. Е как така двете дела са класифицирана информация, а протоколите за избор на съдия докладчик не са?
И да видим какво ще открием в протоколите за избор на съдия докладчик по двете търговски дела, които администрацията на СГС е предала на ВСС.
Поглеждаме протокол от 29.08.2014 г. за избор на съдия докладчик по т.д.5701/2014 по описа на СГС, който е във ВСС. Изборът е направен от Владимира Янева в 9ч37м14с. Съдия докладчик е Жаклин Комитова. Делото е образувано по молба с рег.(вх).№101057. Е, кое е класифицирана информация тук? Но ако погледнем в информационната система на СГС, ще открием не класифицирана информация, а грубо нарушение на закона.
 Каква информация има в електронната информационна система на СГС за документ с рег.(вх).№101057 и т.д.5701/2014г?
Исковата молба с рег.(вх).№101057 е подадена на 27.08.2014 г. от Симеон Присадшки. Но по нея е образувано т.д.5703, а не т.д.5701. А съгласно предадения протокол за избор на докладчик по т.д.№5703 е определен съдия Петър Теодосиев.
Когато потърсим т-д.№5701/2014 г. информационната система на СГС ни изписва – НЯМА ТАКОВА ДЕЛО.
С други думи по исковата молба с рег.(вх).№101057 и подадена на 27.08.2014 г. е образувано т.д.5703/2014 по описа на СГС. Докладчик по това дело е съдия Петър Теодосиев.
Протоколът за избор на съдия докладчик по т.д.5701/2014г по описа на СГС, предаден на ВСС може да се предположи, че е документ с невярно съдържание.
Сега ще направим същата процедура и за другото дело –т.д.5702/2014 по описа на СГС.
Намираме протокола за избор на съдия докладчик по т.д.5702/2014 по описа на СГС, който е предаден във ВСС.
Поглеждаме протокол от 29.08.2014 г. за избор на съдия докладчик по т.д.5702/2014 по описа на СГС, който е във ВСС. Изборът е направен от Владимира Янева в 9ч40м01с. Съдия докладчик е Ивайло Родопски. Делото е образувано по молба с рег.(вх).№101511. Е, кое е класифицирана информация тук? Но ако погледнем в информационната система на СГС ще открием не класифицирана информация, а грубо нарушение на закона.
 Каква информация има в електронната информационна система на СГС за документ с рег.(вх).№101511 и за т.д.5702/2014 г.?
Исковата молба с рег.(вх).№101511 е подадена на 28.08.2014 г. от КТБ. Но по нея е образувано т.д.№5704, а не т.д.5702. А съгласно предадения протокол за избор на докладчик по т.д.№5704 е определен съдия Ангелина Гергинска.
Когато потърсим т.д.№5702/2014г информационната система на СГС ни изписва – НЯМА ТАКОВА ДЕЛО.
С други думи по исковата молба с рег.(вх).№101511 и подадена на 28.08.2014 е образувано т.д.№5704/2014 по описа на СГС. Докладчик по това дело е съдия Ангелина Гергинска.
Протоколът за избор на съдия докладчик по т.д.№5702/2014 г. по описа на СГС, предаден на ВСС може да се предположи, че е документ с невярно съдържание.
 И така да обобщим резултатите от търсенията в информационните масиви на СГС.
Т.д.5701/2014 по описа на СГС е заличено и за него няма никаква информация. Предаденият във ВСС протокол за избор на съдия докладчик вероятно е документ с невярно съдържание.
Т.д.5702/2014 по описа на СГС е заличено и за него няма никаква информация. Предаденият във ВСС протокол за избор на съдия докладчик вероятно е документ с невярно съдържание.
 Защо се е наложило някой да прави тази документална гимнастика?
Предлагаме един вариант за обяснение на съдебната гимнастика, който не претендира за прецизност, но би трябвало да бъде проверен.
Факт е, че горепосочените обстоятелства свързват Симеон Присадашки със заличеното т.д.№5701 и т.д.№5703. Дали Симеон Присадашки е свързан и със заличеното т.д.№5702?
На 27.08.2014 г. гражданинът Симеон Присадашки вижда, че в ТР са подадени документи от ЖОСИ ООД за регистриране на обстоятелства – неговото изключване като съдружник и освобождаване като управител, продължаване дейността на дружеството, приемане на нов съдружник и избор на управител. Подадени са документите след като на 25.08.2014 г. е изтекъл законният срок за обжалване на решението на ОС на ЖОСИ ООД, с което Симеон Присадашки на 11.08.2014 г. е изключен като съдружник.
На 27.08.2014 г. Симеон Присадашки подава в СГС две искови молби. И двете са свързани с обстоятелства касаещи ЖОСИ ООД –спиране на регистърното производство в ТР за вписване на неблагоприятни обстоятелства за него - неговото изключване като съдружник и освобождаване като управител и иск за оспорване решенията на ОС на ЖОСИ ООД, с които са приети.
По първата молба е образувано т.д.№5701/2014 и то касае спиране на регистърното производство за вписване на посочените обстоятелства приети от ОС на ЖОСИ ООД. Делото е било прекратено, тъй като по отношение на решаващото за случая обстоятелство – изключването на Симеон Присадашки като съдружник в ЖОСИ ООД, срокът за обжалване пред СГС е изтекъл на 25.08.2017 г., тъй като решението на ОС на ЖОСИ е прието на 11.08.2014 г.
По втората молба е образувано т.д.№5702/2014. То има за предмет иск за отмяна на решението на ОС на ЖОСИ ООД, прието на 11.08.2014 г. и с което Симеон Присадашки е изключен като съдружник и освободен като управител. Делото е прекратено, тъй като е просрочен 14 дневният срок за обжалване на това решение.
С прекратяването на т.д.№5701/2014 и т.д.5702/2014 по описа на СГС Симеон Присадашки е приключил своето участие като съдружник в ЖОСИ ООД – неблагоприятно за него обстоятелство.
И в този момент започват съдебните гимнастики.
Заличени са т.д.№5701 и т.д.№5702, поради неблагоприятния резултат за Симеон Присадашки. Чрез документална гимнастика, като се използва вх.№ 101057 на исковата молба, по която е образувано т.д.№5701/2014, се създава и ново гр.5703/2014 г. по описа на СГС. Как става това? Отговорът е елементарен преправя се една цифра само от 1 на 3 и готово. И това е достатъчно видно от самия документ.
За да се преодолее ВСС като препятствие, свързано с протокола, за изборна съдия докладчик се подава такъв с невярно съдържание. Очевидно, че се е разчитало на факта, че във ВСС няма да провери посочените входящи номера на исковите молби за образуване на делата.
По-сложен е въпросът със съдбата на исковата молба, по която е образувано т.д.№5702/2014. Тук гимнастиката трябва да отмести назад във времето сезирането на СГС във връзка с отмяна на Решение на ОС на ЖОСИ ООД от 11.08.2014 г., с което Симеон Присадашки е изключен като съдружник. Изходът е намерен. Появява се искова молба с вх.№97314 от 12.08.2014. Т.д. №5702/2014 се превръща в гр.д.5502/2014 – разлика само в една цифра 7 става 5. Малка подробност е, че истинското гр.д. №5502 е образувано много по-рано – на 22.04.2014 г. За радост на гимнастиците то е приключило на 01.09.2014 г. и те са решили и използвали неговият номер, като не са предполагали, че един ден истината за документалната гимнастика ще излезе на бял свят.
Използвайки „новото“гр.д.№5502/2014, СГС имитира правосъдие и решава на практика несъществуващ спор в полза на Симеон Присадашки. Такова е произнасянето и на АС София, който обаче вече говори не за гражданско дело №5502/2014, а за т.д.№5502, както и на ВКС. Тази съдебна гимнастика е причината в електронния регистър на СГСза публикуване на съдебните актове да няма информация за т.д.№5502/2014 г. по описа на СГС.
Как съдебната администрация решава въпроса с протокола за избор на съдия докладчик Зорница Гладилова по изникналото ново гр.д.5502/2014 г. образувано по искова молба с рег(вх)№97314 от 12.08.2014 г.? Предаденият във ВСС протокол за избор на съдия докладчик говори следното. В този протокол вече става въпрос не за гр.д.№5502, а за т.д.№5502/2014. Изборът е направен в 09ч39м 52с от Владимира Янева. Към него момент Зорница Гладилова е имала 13 дела. На пръв поглед всичко е наред дори и за пред ВСС. В същност за истинското гр.д.5502/2014 на страницата на ВСС липсва протокол за избор на съдия докладчик
И тук трябва да добавим развитието на гр.д.№5703/2014 г., което касае спиране на регистърното производство пред ТР на неблагоприятните за Симеон Присадашки обстоятелства свързани с решения на ОС на ЖОСИ ООД. Трябва ли да се съмняваме, че на инстанция СГС той ще спечели делото? Не, не трябва да се съмняваме, защото той наистина го печели. Но пред АС София номерът не е минал. Съдия Светла Чорбаджиева констатира нередностите и отменя решението на СГС. В своето определение тя пояснява, че липсват доказателства за образуване на дело пред СГС, т.е. липсват доказателства за образуването на т.д.5502/2014г по описа на СГС. Определението е от 08.04.2015 г. и е влязло в сила.
Но тук въпросът е защо ТР не го изпълнява? Очевидно могъщ покровител на Симеон Присадашки се разпорежда ТР да не изпълнява влязъл в сила съдебен акт. И кой е по-силен пред ТР - съдът или покровителят на Симеон Присадашки? Съмнения не трябва да има – покровителят.
Какви са резултатите от съдебните документални гимнастики извършени с т.д.5701/2014 г. и т.д.5702/2014 г. по описа на СГС? Симеон Присадашки предприема цяла поредица от незаконни действия, с които да прехвърли собствеността на ЖОСИ ООД на своята съпруга. Как го прави? Лесно го прави, нали си има височайш покровител. В резултат на подобни действия днес в СГС се води дело за обявяване на неплатежоспособност за дружеството ЖОСИ ООД –т.д.7005/2016. И две любопитни обстоятелство около това дело. На 15.05.2017 г. вещо лице към СГС е предложил сумата от 1500лв на Ани Трошева -вещо лице по т.д.7005/2016.
Какво е поискано срещу тази сума да направи Ани Трошева? Това тя е посочила в доклад до СГС – да отложи делото, за да може в счетоводството на ЖОСИ ООД се отразят обстоятелства за фирма, която е собственост на съпругата на Симеон Присадашки.
На 19.05.2017 г. Ани Трошева получава обаждане от тел. 0888259795. Обаждането е от Симеон Присадашки, който според написаното в доклада на Ани Трошева до СГС, се е опитал да я заблуди за електронния адрес на ЖОСИ ООД. Има и трети любопитен факт около това дело и той отново е свързан с констатация на Ани Трошева.
Делото е образувано по молба на румънското дружество ЖОСИ ЛОГИСТИК ООД. Претеннцията на румънското дружество е във връзка със задължение по договор за изработка, който е подписан от Симеон Присадашки като управител на ЖОСИ ООД. Според румънското дружество този договор не е изпълнен и съответно ЖОСИ ООД дължи уговорената неустойка. Но се случило така, че Ани Трошева в кореспонденция с НАП установява, че посочената във договора фактура, с която румънското дружество е заплатило цената за изработка не е регистрирана в НАП, т.е. такава фактура няма. Естествено след тези констатации вещото лице Ани Трошева е сменена като такава. Едновременно с всичко изброено Симеон Присадашки прави опити да изключи Георги Георгиев като съдружник в ЖОСИ ООД и го освободи като управител, както и да регистрира тези обстоятелства в ТР. Последният опит е съвсем пресен – 01.12.2017 г. и по точно в 17ч29м. И то в ден петък, вероятно за да може тихомълком да бъде регистрирано исканото от него обстоятелство.
Все пак фактите доказват, че ТР не е изпълнил влязъл в сила съдебен акт, с който е трябвало да продължи регистърното производство по вписване на изключването на Симеон Присадашки като съдружник в ЖОСИ ООД и освобождаването му като управител на дружеството.
И тук още една любопитна подробност от този петъчен ден. На 01.12.2017 г. Георги Георгиев сезира за всички тези нередностиИнспектората към ВСС, Председателя на СГС, ВКП, Инспектората към Министерство на правосъдието и Върховната Административна Прокуратура. Дали има връзка между тези действия на Георги Георгиев и Симеон Присадашки, не се знае.
И така Георги Георгиев се надява държавните органи да отърсят останалите гнили ябълки в съда и ТР. Авторът на фразата за гнилите ябълки си отиде, но те явно са останали.
И така да обобщим всичко казано.
Гражданинът Симеон Присадашки вероятно е нарушил закона, защото съдът го е разрушил.

Източник: Епицентър

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...