Adsense-top

Ето защо свиха парите на Мартин Петров... Печалбите на банките се сринаха от началото на 2017...

 
Печалбата на банковата система намалява с над 15%, показват изчисленията на Investor.bg на базата на данни на Българската народна банка (БНБ).
Към 31 октомври финансовият резултат е 1 млрд. лева, докато преди година беше 1,187 млрд. лева.
Извършените разходи за обезценка по кредити и вземания от началото на 2017 г. възлизат на 572 млн. лв. (при 613 млн. лв. към 31 октомври 2016 г.), което е спад с близо 6,7%.
През октомври се наблюдава намаление на балансовото число на банковата система с 10,1% до 95,4 млрд. лева.
Анализът на Българската народна банка показва, че това се дължи на оптимизирането на управлението на ликвидността на кредитните институции в позицията пари, парични салда при централните банки и други депозити на виждане.
В БНБ отчитат, че месечната динамика е определена от спада при паричните салда при централни банки. Същевременно размерът на другите депозити на виждане се удвоява, поради което ликвидната позиция не търпи съществена промяна.
По-доброто качество на кредитния портфейл на банките намали обезценките с 18,7%
При портфейлите с ценни книжа е отчетен месечен растеж със 7% до 13,3 млрд. лева, а делът им в активите в края на октомври достига 13,9%.
В края на октомври ликвидните активи са 30,6 млрд. лева. В тяхната структура делът на паричните средства и парични салда при БНБ намалява до 38,8%. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11, остава висок – 37,13%.
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през октомври с 0,3% до 56,2 млрд. лева.
Увеличение се наблюдава при кредитите за домакинства (със 152 млн. лева) и за други финансови предприятия (с 59 млн. лева). Намаление на заемите е отчетено при кредитите за бизнеса (с 67 млн. лева) и в сектор „Държавно управление“ (с 0,6 млн. лева).
В края на октомври депозитите в банковата система растат с 0,2% на месечна база и достигат 81,6 млрд. лева.
С 1,2% е ръстът в спестяванията на кредитните институции (с 58 млн. лева), на фирмите с 2% (469 млн. лева) и на домакинствата с 0,4% (188 млн. лева).
С 13,5% намаляват депозитите на секторите „Други финансови предприятия“ (с 495 млн. лева, ) и с 1,8% на  „Държавно управление“ (с 33 млн. лева ).
Експертите на БНБ изчисляват, че собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 12,4 млрд. лева, като през месеца е увеличен със 103 млн. лева (0,8%) поради нарастване на печалбата и натрупания друг всеобхватен доход.
Към 30 септември съотношенията на капиталова адекватност на банковата система остават високи.
Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност в края на септември са съответно 20,53%, 20,99% и 22,20% (при 20,84%, 21,31% и 22,55% към края на юни 2017 г.).

Източник: Инвестор.бг, заглавието е на редакцията

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...