Adsense-top

Може ли България да е правова държава, когато политиците законодателстват според търсенето на пазара и волята на "началниците"?

Правовата държава е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи:
- спазване на гражданските права и свободи;
- върховенство на закона – всеобщо равенство на всички пред закона без изключение;
- конституционно закрепване на принципа за разделение на властите;
- разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.
На правовите държави са присъщи следните характеристики:
- наличие на развито гражданско общество;
- ефективно действащ антимонополен механизъм;
- правен механизъм възпрепятстващ съсредоточаването на правомощия в една власт или институция;
- механизъм за правна защита от произволни действия или бездействия на властта;
- съд като институция, обезпечаваща спазване върховенството на закона и ограничаваща държавната власт;
- защита правото на собственост;
- спазване правата на малцинствата и недопускане диктатура на мнозинството.
Правовата държава се крепи на три основни принципа/постулата:
- върховенство на закона;
- върховенство на правото;
- върховенство на правосъдието!
За да се спазват тези принципa, древните мислители са въвели принципа на последователност и предвидимост на правните норми, валиден във всички проявления на правовата държава. Основната функция на правото е да бъде общовалиден регулатор на обществените отношения. За да изпълнява тази основна своя функция, правото трябва да има СТАБИЛНОСТ и ПРЕДВИДИМОСТ на въздействието си.
Наказателно-процесуалния кодекс е обнародван на 28.10.2005 г. До 05.11.2017 г. е допълван и изменян 35 пъти, средно ТРИ пъти на година !
Гражданско-процесуалния кодекс е обнародван на 20.07.2007 г. До 30.10.2017 г. е допълван и изменян 26 пъти, средно ДВА ПЪТИ И ПОЛОВИНА на година!
Административно-процесуалния кодекс е обнародван на 11.04.2006 г. До края на месеца ще приемат нови изменения, което ще доведе средно до ЕДИН ПЪТ И ПОЛОВИНА на година!
Може ли България да е правова държава, когато политиците „усъвършенстват“ законодателството, според търсенето на пазара и волята на „началниците“?

Автор: Иван Петров - адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 -2008/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...