Adsense-top

Община Русе строи жилища на циганите за 2 140 258, 79 лв.Община Русе кандидатства с проект за социални жилища, след като Общинският съвет даде своето съгласие за това.
Общината е в процес на подготовка на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, част от одобрената Инвестиционна програма на Община Русе, по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта възлиза на 2 140 258, 79 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда изграждането на социални жилища с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване. Социалните жилища се предвижда да се изградят като отделна масивна сграда, функционално разделена в два корпуса на фуга, всеки със самостоятелен вход. Обемно пространствено в сградата се предвиждат сутерен и четири надземни нива. В конструктивно отношение сградата ще е монолитна със стоманобетонова безгредова конструкция. Във функционално отношение жилищата са проектирани като маломерни едно-, дву- и тристайни апартаменти, някои от тях с възможност за ползване от хора с двигателни проблеми. За целта към всяка стълбищна клетка се предвижда асансьор. Общият брой жилища е 28, от които: 2 бр. едностайни, 20 бр. двустайни и 6 бр. тристайни апартаменти. Подът във всички жилищни и обслужващи помещения е гранитогрес, а в мокрите помещения керамични плочки. Върху покрива ще бъдат разположени слънчеви колектори. За улесняване на достъпа на хора в неравностойно положение към основните подходи се предвижда да бъдат изградени рампи. Предвиден е паркинг за автомобили и съоръжения за дейности на открито във вътрешния двор, перголи и беседки. По границата на имота се предвижда ограда.
Съгласно Насоките за кандидатстване е необходимо да се гарантира устойчивост на проекта и социалната услуга „Социални жилища“ да продължи да се предоставя за период, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта.
В резултат на изготвен финансов анализ и възникнала необходимост от осигуряване на съфинансиране на проектното предложение е необходимо Община Русе да осигури собствени средства в размер до 177 000,00 лв. с ДДС.
Общинският съвет даде своето съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, предаде ruseutre.bg.
Поет е ангажимент за осигуряване на устойчивост на дейностите по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, като социалната услуга „Социални жилища“ ще се предоставя за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта;
Дадено е съгласие Община Русе да осигури необходимите собствени средства за съфинансиране и недопустими разходи по проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“ в размер до 177 000,00 лв. с ДДС.

Източник: Dunavmost.bg